Profile : Alneland Popsey

 
   

Cahn Dafydd
1758 Dark Bay 1942

 

Nesscliffe Corncrake
4395 Cay 1963

   

Ithon Kitty
9569 Dark Chestnut 1946

Alneland Popsey
20125 Bay 1966

 
   

Collen Country Swell
2362 Chestnut 1951

 

Alneland Activity
10565 Bay 1955

   

Ithon Kitty
9569 Dark Chestnut 1946

 

Progeny:-

Glanvyrnwy Attractive, Glanvyrnwy Carnation, Glanvyrnwy Marian, Glanvyrnwy Tywysoges