Profile : Abergavenny Telynor

 
   

Trevallion Valentino
36505 Bay 1990

 

Danaway Mathias
52627 Black 1998

   

Trevallion April
73744 Bay 1983

Abergavenny Telynor
62923 Bay 2003

 
   

Pennal Calon Lan
30770 Chestnut 1988

 

Abergavenny Red Lady
110710 Chestnut 1996

   

Cippyn Red Lady
34072 Chestnut 1971

 

Progeny:-

Gwyllan Bethany