Profile : Abergavenny Railway Queen

 
   

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

 

Derwen Railway Express
19035 Black 1978

   

Derwen Rosie
16052 Black 1963

Abergavenny Railway Queen
124270 Bay 2000

 
   

Derwen Llwynog
6622 Chestnut 1967

 

Tynrhosfach Llwynog Lady
93580 Chestnut 1991

   

Buckswood Kathleen
62904 Light Bay 1979

 

Progeny:-

Abergavenny Apollo, Abergavenny Viscountess, Abergavenny Yasmin, Coppathorne Penny Black, Coppathorne Viva la Diva